Σκοπός

Σκοποί – Μέσα

 

ΣΚΟΠΟΙ της Ένωση Πολυτέκνων Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού είναι:

α) Η μεταξύ των μελών αλληλεγγύη, συμπαράσταση και αλληλοβοήθεια. Η βελτίωση των όρων διαβιώσεως των πολυτέκνων οικογενειών και η εξύψωση της θέσεως αυτών στην κοινωνία.
β) Η οργάνωση των Πολυτέκνων και η προάσπιση και προαγωγή των πνευματικών, ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών του και η συσπείρωση των πολυτέκνων της χώρας για την καλύτερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, τη Νομοθεσία, τις διεθνείς συμβάσεις και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
γ) Η ανάληψη πρωτοβουλίας και ενίσχυση κάθε προσπάθειας για την απολαβή, τροποποίηση, διατήρηση ή συμπλήρωση των υπό της νομοθεσίας παρεχομένων ευεργετημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των οικογενειών.
δ) Η ηθική και υλική ενίσχυση κάθε μέλους του συλλόγου, που έχει ανάγκη βοήθειας και η παροχή κάθε προστασίας προς τα μέλη καθώς και σε άλλους αναξιοπαθούντες συμπολίτες.
ε) Η προστασία του γάμου, της μητρότητος, του θεσμού της Οικογένειας και ειδικώτερον της πολύτεκνης οικογένειας και η διατήρηση των Ελληνικών και Ορθοδόξων Χριστιανικών παραδόσεων στην οικογένεια, ιδίως στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις.
στ) Η μέριμνα για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η οργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ζ) Η μελέτη και προβολή του Δημογραφικού προβλήματος της χώρας, η συγκέντρωση και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η υποβολή προτάσεων στούς αρμοδίους φορείς για την αντιμετώπιση και επίλυση του.
η) Η υπό την αιγίδα και ενίσχυση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), της οποίας το σωματείο θα αποτελεί μέλος, προώθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολυτέκνων, με βάση την προστασία που παρέχεται από το Σύνταγμα στους πολυτέκνους. Η στενή συνεργασία με την ΑΣΠΕ για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
θ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση των Πολύτεκνων οικογενειών, την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθησης της πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τέκνων των Πολυτέκνων και των διαφόρων ειδικών κοινωνικών ομάδων –μελών της ΑΣΠΕ.
ι) Η άσκηση φιλανθρωπικού έργου. Η διανομή αγαθών, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε άπορες ή αναξιοπαθούσες πληθυσμιακές ομάδες πολυτέκνων και μη.
ια)Η προάσπιση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών, διορισμένων ή μη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με τη δημιουργία ξεχωριστού τμήματος που θα συνεργάζεται με την Πανελλήνια ΈνωσηEκπαιδευτικών Πολυτέκνων ή άλλον παρεμφερή Σύλλογο ή φορέα .

ΜΕΣΑ :

Τους σκοπούς αυτούς, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος το σωματείο θα επιδιώξει:
α) Με κάθε νόμιμο μέσο. Με την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας και συνεργασίας με την ΑΣΠΕ και τους άλλους συλλόγους πολυτέκνων της χώρας.
β) Με την ίδρυση γραφείων, αιθουσών κλπ. για την επικοινωνία των μελών του και διοργάνωση εκδηλώσεων.
γ) Με έκδοση δελτίου, εφημερίδος, περιοδικού και διαφόρων άλλων εντύπων, και κάθε άλλου νομίμου μέσου που προκρίνουν τα όργανα του σωματείου.
δ) Με τη οργάνωση μεγάλου κύκλου φίλων και συνεργατών, οι οποίοι θα προσφέρουν εθελοντικώς στο σωματείο υλική και ηθική βοήθεια και προσωπική εργασία.
ε) Με διαλέξεις, σεμινάρια, νόμιμες συγκεντρώσεις, αναφορές, αιτήσεις, υπομνήματα, δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, εκπομπές στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και σταθμούς κλπ., συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για τα δικαιώματα των πολυτέκνων και τη δημογραφική πορεία της χώρας, και με την εκπόνηση μελετών.
στ) Με την συμμετοχή των εκπροσώπων του στά διάφορα συνέδρια της ΑΣΠΕ, σεμινάρια κλπ., για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου.
ζ) Με την άσκηση κάθε ενδίκου μέσου και βοηθήματος και την αυτοπρόσωπη παράσταση της Ενώσεως, ως εχούσης κάθε έννομο συμφέρον για την προάσπιση των κάθε είδους δικαιωμάτων των πολυτέκνων, αλλά και των δικαιωμάτων εν γένει των πολιτών και του Έθνους, ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, είτε σε εθνικών είτε σε διεθνών.
η) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο και τρόπο, ο οποίος εξυπηρετεί την ευόδωση των σκοπών του σωματείου κατά την κρίση των οργάνων του.