Για το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας

Πώς εκδίδεται και πόσο διάστημα ισχύει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας;

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδεται από την ΑΣΠΕ και ισχύει για χρονικό διάστημα 6 (έξη) μηνών από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

Για την έκδοσή του, οι πολύτεκνοι  υποβάλλουν μέσω των  Συλλόγων των σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο απαραίτητα με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα από το Δήμο.

Στην περίπτωση που, κατ’ εξαίρεση, προσέλθει ο πολύτεκνος στα γραφεία της ΑΣΠΕ είναι απαραίτητη επί πλέον του πιστοποιητικού του Δήμου και η επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητας, η οποία δεν πρέπει να έχει λήξει(η πολυτ ταυτότητα θεωρείται στους συλλόγους).