Τομέας Τεχνολογίας, Αγροτικής Παραγωγής και Πηγών Ενεργείας