Επιστολή προς Υποψήφιους Δημάρχους Π.Ε. Σερρών

Η Ένωση Πολυτέκνων Σερρών «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός» λειτουργεί νόμιμα από το 2014 και αποτελεί το ΜΟΝΟ αναγνωρισμένο πολυτεκνικό Σωματείο από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) στην περιφερειακή ενότητα Σερρών. Ως εκ τούτου έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση και την εκπροσώπηση των πολυτέκνων, την μελέτη και προώθηση των αιτημάτων τους και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

Θεωρείται το πολυπληθέστερο σωματείο στην Π.Ε. Σερρών. Σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς κατά τους οποίους η οικογένεια και δη πολύτεκνη βάλλεται πανταχόθεν, προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να στηρίξουμε με κάθε τρόπο όχι μόνο τις πολύτεκνες οικογένειες αλλά και κάθε δοκιμαζόμενη και εμπερίστατη οικογένεια.

Εν όψει των επερχόμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως ή ηλεκτρονικά σε περίπτωση που συμπεριλάβετε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα μέτρα στήριξης της οικογένειας με πολλά παιδιά καθώς και κίνητρα για δημιουργία τέτοιας οικογένειας, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας προς ενημέρωση των πολυτέκνων.

Ο τόπος φθίνει και μαραζώνει συνεχώς. Οι παιδικές φωνές στις παιδικές χαρές και στις αλάνες τείνουν να εκλείψουν. Τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Πρέπει να γίνει κάτι; Αν ναι τότε είναι καιρός για δράση και όχι για ολιγωρία.

Αξιότιμη/Αξιότιμε Κυρία/Κύριε Υποψήφιε Δήμαρχε,

Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 202 του Ν. 36432006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ορίζονται τ΄ ακόλουθα:

«2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στούς οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50 οο), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ».

Ακόμη με την παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 38522010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης) ορίζονται τ΄ ακόλουθα:

«3. Με αιτιολογημένη απόφαση του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Για τους πολυτέκνους (της πολυτεκνικής ιδιότητάς τους αποδεικνυομένης με πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και με πιστοποιητικό περί της πολυτεκνικής ιδιότητάς τους από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, βάσει του Ν. 4316/2014):

1. Πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις, όπως έχει ορίσει η νομολογία του ΣτΕ.

2. Απαλλαγή από τα τροφεία των παιδιών τους που φοιτούν στούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και απαλλαγή από τα ποσά για την φοίτηση τους στά ωδεία, στούς αθλητικούς συλλόγους και σε κάθε άλλη δραστηριότητα των Δήμων ή των Νομικών Προσώπων του Δήμου, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις.

3. Χορήγηση εφ΄ άπαξ βοηθήματος ποσού αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου στην μητέρα που θα αποκτά το 4ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί πολύτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ΄ αποκτά το 5ο ή κάθε ένα επί πλέον τέκνο και το οποίο ποσό να μην είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ – σε χρήμα ή σε είδος, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ

4. Κάλυψη των δαπανών του τοκετού, όπως και κάλυψη των δαπανών για τις πάνες του μωρού μέχρι δύο ετών τουλάχιστον, σε κάθε μητέρα που θα αποκτά το 4ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί πολύτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ΄ αποκτά το 5ο ή κάθε ένα επί πλέον τέκνο, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις.

5. Χρηματικά βοηθήματα για τα τέκνα των πολυτέκνων και τους ίδιους τους πολυτέκνους, που αριστεύουν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο ή επιτυγχάνουν σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και με την προϋπόθεση ότι επέτυχαν με βαθμολογία πάνω από την βάση του 10 ή έλαβαν το πτυχίο τους από Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο ή το διδακτορικό τους, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια ή άλλες προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ

6. Καθιέρωση σταθερού ωραρίου για τις πολύτεκνες μητέρες – υπαλλήλους του Δήμου και να μην υποχρεώνονται σε υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να είναι σε θέση ν΄ ανταποκριθούν στις βεβαρυμένες οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

7. Καθιέρωση από τους Δήμους τιμητικών εκδηλώσεων για τις μητέρες σε συνεργασία με Σύλλογο Πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ, οι οποίες αποκτούν το τέταρτο τέκνο τους και θα έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνες, καθώς και όταν αποκτούν το 5ο ή κάθε ένα επί πλέον τέκνο τους, ώστε να γίνεται η σχετική προβολή και να καθίσταται ελκυστική και άξια σεβασμού η πολύτεκνη οικογένεια και να τιμάται η προσφορά της πολύτεκνης μητέρας.

Δείτε επίσης σημαντικές και ποικίλες προτάσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά από τους Δήμους, στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης3 που διενήργησε η ΑΣΠΕ για λογαριασμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), την οποία μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ από τον ιστότοπο του ΙΤΑ4 , στην περιοχή μελέτες, με θέμα: «Προτάσεις για τον Σχεδιασμό Πολιτικών Υποστήριξης των Οικογενειών με Παιδιά για τους Δήμους”.

Τα ανωτέρω μέτρα είναι σημαντικά, διότι Δήμος χωρίς δημότες, είναι πηγή χωρίς νερό! Ευχόμαστε καλή εφαρμογή!

Εάν ως Δημοτική Αρχή ήδη έχετε πάρει κάποια τέτοια μέτρα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών παρακαλούμε να μας τα γνωρίσετε λεπτομερώς προκειμένου αφ’ ενός μεν να τα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας “polyteknia.gr” και αφ’ ετέρου να ενημερώσουμε την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) προκειμένου να τα συμπεριλάβει στον οδηγό χρήσιμων θεμάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Σας γνωρίζουμε δε ότι αρκετοί Δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν πάρει μέτρα ανακούφισης και στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση.

(Τηλ. Επικοινωνίας: 2321058700 και 6948113691)

Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην προσπάθεια και το έργο σας!

Με τιμή Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ξενοφών Μπεριντζής

Ο Γεν. Γραμματέας Πέτρος Πεχλιβάνης

 

Συνημμένα αρχεία

Επιστολή προς Υποψήφιους Δημάρχους.pdf