Κατετέθηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές των 28 Κρατών Μελών οι 1.000.000 υπογραφές, που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς & Παιδιά»

Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017

Σήμερα, κατετέθηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές των 28 Κρατών Μελών ένα εκατομμύριο υπογραφές, που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς & Παιδιά»

Η «Μαμά, Μπαμπάς & Παιδιά» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήμερα όλοι οι εθνικοί συντονιστές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών καταθέτουν τις υπογραφές των πολιτών τους στις εθνικές τους αρχές, όπως προβλέπεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως φαίνεται από το 1 εκατομμύρια υπογραφές, ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός ευρωπαίων πολιτών τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτού του διπλού ορισμού του γάμου και της οικογένειας: “Γάμος νοείται η νομική ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας” και “η οικογένεια θεμελιώνεται στο γάμο ή/και στην καταγωγή”.

Οι ορισμοί αυτοί είναι σύμφωνοι με το σύνολο των θεμελιωδών ηθικών αξιών που είναι κοινές σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επικύρωσή τους θα ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή ενότητα και θα εδραιώσει το αίσθημα σεβασμού στο άρθρο 9 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η «Μαμά, Μπαμπάς & Παιδιά» ευχαριστεί θερμά το ένα εκατομμύριο πολιτών που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, όλους τους εθελοντές και όλες τις οργανώσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία της.

 

Press release Brussels, 9 June 2017

Today, one million of signatures

supporting the European citizens’ initiative Mum, Dad & Kids are deposited to national authorities of the 28 Member States

Mum, Dad & Kids is glad to announce that today all the national coordinators of the European Citizens’ Initiative are deposing their citizen signatures to their national authorities as provided by the rules of European Commission.

As shown by the 1 million of signatures, a huge number of European citizens are in favour of the incorporation into the European legislation of this double definition of marriage and family: “Marriage means a legal union between one man and one woman” and “family is based on marriage and/or descent”.

These definitions correspond to the set of principles common to all the Member States of the European Union.

Their adoption would reinforce the European unity and would ensure the respectof article 9 of the Charter of fundamental rights of the European Union.

Mum, Dad & Kids warmly thanks the million of citizens who supported this European citizens’ initiative, all the volunteers and all the organisations that contributed to its success.

Source: Mum Dad and Kids