ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜ. ΒΟΗΘ. ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚ Α 2018 – Διαμαρτυρία ΑΣΠΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.250 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Σε κάθε μία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων ευρώ (1.000€).

Η υποβολή των αιτήσεων από τις δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και ξεκινά την 15/10/2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 9/11/2018.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τις 1.250, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Πληροφορίες για δικαιούχους

 

 

============

 

Επιστολή Διαμαρτυρίας ΑΣΠΕ στην κ. Υπουργό,  για το πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας….

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 853 Αθήνα, 12/10/2018

           

   Αξιότιμες                                                                                                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

1. Κυρία Έφη Αχτσιόγλου

   Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

2. Κυρία Θεανώ Φωτίου

   Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

   Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας από όσους την επικαλούνται

ΣΧΕΤ. Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες του ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ έτους 2018

Κυρία Υπουργέ,

για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζομε τα παρακάτω:

1α.      Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζεται:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

            Η παραπάνω διάταξη του Συντάγματος είναι αυταπόδεικτο ότι αναφέρεται στις οικογένειες εκείνες οι οποίες είναι πολύτεκνες βάσει της διατάξεως του νόμου, από την οποία ορίζεται ποιος είναι ο πολύτεκνος και ποιες νόμιμες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του προκειμένου να του απονεμηθεί από την ΑΣΠΕ η πολυτεκνική ιδιότητα.

Σήμερα, η διάταξη που ορίζει τα της απονομής της πολυτεκνικής ιδιότητος στους δικαιούχους είναι το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 που αναφέρει επί λέξει:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

2.         Στο παραπάνω σχετικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ και ειδικότερα στη σελίδα 2 αυτού, που καθορίζοντα, μεταξύ των άλλων, και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αναφέρεται:

            «α). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων – δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας» και παραβλέπεται η προσκόμιση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ.

3.         Επί του προκειμένου, Κυρία Υπουργέ, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, στην οποία, από της ιδρύσεώς της το έτος 1931, η Πολιτεία της ανέθεσε να απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα στους δικαιούχους, αποστολή την οποία επιτελεί απαρέγκλιτα και σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία και η οποία σήμερα εκπροσωπεί τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο που προσδιορίζεται στο πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ η απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητος.

4.         Ο συντάκτης του προγράμματος αυτού, ουχί σκοπίμως θέλουμε να πιστεύουμε, αποστασιοποιήθηκε από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014): «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας κ.ά», που αναφέρει:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

5.         Επισημαίνεται επί του προκειμένου πως πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιος πολύτεκνος, δεν αρκεί να έχει μόνο πολλά παιδιά, όσα και εάν είναι αυτά αριθμητικά (4, 6, 8 κ.λπ. ή τρία στις ειδικές περιπτώσεις για γονέα χωρίς σύζυγο ή λόγω αναπηρίας) αλλά στα πρόσωπα των παιδιών πρέπει να συνυπάρχουν ορισμένες ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις (επιμέλεια των παιδιών κ.ά) όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στις ισχύουσες νομικές διατάξεις, προκειμένου να απονεμηθεί η πολυτεκνική ιδιότητα.

6.         Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε Κυρία Υπουργέ, όπως συμπληρωθεί άμεσα το πρόγραμμα αυτό, εις τρόπον ώστε οι πολύτεκνες μητέρες που επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σε αυτό, για την απόδειξη της πολυτεκνικής τους ιδιότητος να προσκομίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο απαραιτήτως και από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητος της Ανωτάτης Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, όπως ρητά ορίζει η αναφερθείσα παραπάνω διάταξη.

7.         Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα:

  • Θα καταστεί σύννομο
  • Δεν θα ενταχθούν σε αυτό μη πολύτεκνες μητέρες σε βάρος των όντως πολυτέκνων μητέρων και
  • Θα αποφευχθεί η εμπλοκή μητέρων οι οποίες, ναι μεν μπορεί να έχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα παιδιά, αλλά να μην έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα, αφού στη συνέχεια εάν αποκαλυφθεί ότι όντως δεν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα, ο ΟΠΕΚΑ θα τους ζητεί την επιστροφή των καταβληθέντων..

Κοινοποίηση

ΟΠΕΚΑ

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας            Ο Διευθυντής           

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος