Σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 12 των Μετεγγραφών έως26/6. ΠΡΟΣΟΧΗ βάλτε τα σχόλια σας. Επιστολή ΑΣΠΕ

18.6.15

Προσοχή βάλτε τα σχόλια σας μέχρι 26/6 (και ώρα 14.00μμ)….ΕΔΩ

Πρέπει όλοι οι πολύτεκνοι να βάλουμε τα σχόλια μας σύμφωνα με την πρόταση της ΑΣΠΕ:

Ζητάμε να αποσυρθεί ως απαράδεκτη η μοριοδότηση της παρ.7.ε,  των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια… και να προστεθεί στο άρθρο 12 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:

«γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος,  θεωρεί πως η μοριοδότηση των πολυτέκνων για μετεγγραφή με δύο (2) μόλις μόρια βρίσκεται εκτός της Συνταγματικής προστασίας που παρέχεται στις πολύτεκνες οικογένειες με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που αναφέρθηκε παραπάνω και δείχνει επί του προκειμένου την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή διάθεση του νομοθέτη…

 Ενδιαφέρει επίσης τους αδιόριστους πολύτεκνους  εκπαιδευτικούς…  το άρθρο 47,  για τους Αναπληρωτές.  Έτσι ώστε:  Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους πίνακες Αναπληρωτών,  να  εφαρμόζεται ανεξάρτητα ύπαρξης προϋπηρεσίας ή όχι...

======================

Η επιστολή της ΑΣΠΕ αναλυτικά – που στάλθηκε στους βουλευτές είναι η ακόλουθη:

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αρ. Πρωτ. 484 Αθήνα,  12/6/2015

Προς                                                                                                                                        ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές

Ενταύθα

Θέμα: Σχέδιο Νόμου ΥΠΠΘ «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά. 

– Α –

Προτεινόμενη τροπολογία στο παραπάνω σχέδιο νόμου:

Στο παραπάνω σχέδιο νόμου είναι ανάγκη να προστεθεί στο άρθρο 12 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:

«γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

Σημειώνουμε ότι η παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014, ορίζει τα εξής:

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων  προσωπικού του ν. 2690/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνου πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα Δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν.3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται»

Η παραπάνω προσθήκη – τροπολογία επιβάλλεται για τους ακολούθους λόγους:

– Β – 

1 α.     Σας είναι ασφαλώς γνωστό, ότι συνεπεία της παρατηρουμένης και συνεχώς επιδεινουμένης υπογεννητικότητας η χώρα μας υπέστη δημογραφική καθίζηση και βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφανίσεώς της.

            Για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις το έτος 2013 κατήλθαν κάτω από το όριο των 100.000 και ήσαν μόλις 94.134, οι δε θάνατοι το ίδιο έτος ανήλθαν στις 111.794, δηλαδή οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 17.660!!!

Η κατάσταση το 2014 ήταν ακόμη χειρότερη με τους θανάτους (114.31) να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779!!

            Για το τ. έτος η δημογραφική καθίζηση διαφαίνεται περισσότερο εφιαλτική, αφού (από 1/1/2015 έως 8/6/2015, σε πέντε μήνες περίπου) οι θάνατοι ανήλθαν στις 56.606 και οι γεννήσεις μόλις στις 37.410, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 19.196!!! Τέτοια δημογραφική κατάρρευση  δεν έχει ξανασυμβεί.

  β.       Η μόνη τάξη που αντιστέκεται σθεναρά στον ξέφρενο κατήφορο της υπογεννητικότητας, είναι η τάξη των πολυτέκνων οικογενειών.

2 α.     Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, παρέχει άμεση προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ορίζεται:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

β. Περαιτέρω  το Σύνταγμα, με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου 21, υποχρεώνει το κράτος να ασκεί και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού στην παρακάτω διάταξη προβλέπει ρητά:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ. Το Σ.τ.Ε και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:  

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

  1. Στην παρ. 7 του άρθρου 12 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση την έρευνα και άλλες διατάξεις» αναφέρεται πως η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από ορισμένα κριτήρια (κατά κεφαλή εισόδημα, πολυτεκνία, τριτεκνία, αναπηρία κ.ά), ενώ στην περίπτωση ε’  της παραγράφου αυτής ορίζεται:

«ε) ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2)»

 4 α.     Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, θεωρεί πως η μοριοδότηση των πολυτέκνων για μετεγγραφή με δύο (2) μόλις μόρια βρίσκεται εκτός της Συνταγματικής προστασίας που παρέχεται στις πολύτεκνες οικογένειες με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που αναφέρθηκε παραπάνω και δείχνει επί του προκειμένου την αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή διάθεση του νομοθέτη.

β. Οι μετεγγραφές των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών)θεσμοθετήθηκαν με το Ν.860/1979, ίσχυσαν επί 32 και πλέον έτη χωρίς να δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως έχουν ομολογήσει άλλωστε και οι ίδιοι οι πρυτάνεις των ΑΕΙ.

γ.         Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) που έκαναν χρήση του δικαιώματος μετεγγραφής τους δεν ξεπέρασε ποτέ το ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφομένων φοιτητών – σπουδαστών στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πέρυσι, όπως παραδέχτηκε δημόσια ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος, ο αριθμός των μετεγγραφέντων πολυτέκνων (γονέων και παιδιών), μόλις και πλησίασε το ποσοστό του 14% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφέντων φοιτητών – σπουδαστών. 

– Γ –           

Προς απόδειξη του παραπάνω γεγονότος, ότι δηλαδή το ποσοστό των πολυτέκνων φοιτητών (γονέων και παιδιών) ήταν ελάχιστο επί του συνολικού αριθμού των μετεγγραφέντων, σάς παραθέτουμε τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία.

  • .Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή), με το υπ΄ αριθμ. 527/19-12-2014 έγγραφό τους προς την ΑΣΠΕ, της εγνώρισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 υπέβαλαν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πέντε (5) φοιτητές αίτηση με την αιτιολογία «μέλος πολύτεκνης οικογένειας» και αυτούς ακόμη δεν τους έχει εγγράψει η Σχολή αυτή.
  • Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(Αρχιτεκτονική Σχολή) με το υπ΄ αριθμ. 1817/17-12-2014 έγγραφό του προς την ΑΣΠΕ, της εγνώρισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 υπέβαλαν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δέκα – πέντε (15) φοιτητές αίτηση με την αιτιολογία «μέλος πολύτεκνης οικογένειας» και αυτούς ακόμη δεν τους έχει εγγράψει η Σχολή αυτή.
  • Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με το υπ΄ αριθμ. 370/6431/28-11-2014 έγγραφό του προς την ΑΣΠΕ, της γνωστοποίησε πως για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 ο αριθμός των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση για μετεγγραφή στην κατηγορία των πολυτέκνων, ανά Σχολή και Τμήματα αυτής, έχει ως κατωτέρω:

Σχολή Θετικών Επιστημών                 Πολυτεκνική Σχολή

 Τμήμα Βιολογίας                       0          Τμήμα Αρχιτεκτόνων             1

 Τμήμα Γεωολογίας                    1          Τμήμα Περιβάλλοντος          0

 Τμήμα Επιστήμης & υλικών       1          Τμήμα Ηλεκτρολόγων            3

 Τμήμα Μαθηματικών                  6        Τμήμα Η/Υ                           21

 Τμήμα Φυσικής                         0          Τμήμα Μηχανολόγων             1

 Τμήμα Χημείας                          0          Τμήμα Πολ. Μηχανικών        3

                                                           Τμήμα Χημ. Μηχανικών       0

 Σύνολο : 8                                                   Σύνολο: 29

Σχολή Επιστημών Υγείας             Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοιν. Επιστημών

Τμήμα Ιατρικής                 3        Τμήμα Παιδαγωγικής                13

Τμήμα Φαρμακευτικής     0          Τμήμα  Επιστημών                      24

Σύνολο: 3                                     Τμήμα Θεατρικών Σπουδών    0

                                                     Τμήμα Φιλολογίας                       0

                                                     Τμήμα  Φιλοσοφίας                     0

                                                     Σύνολο: 37

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχ.              2

Τμήμα Αγροτ. Προϊόντων         0

Τμήμα Περιβάλλοντος               0

Τμήμα Οικονομικών Επιστ.      4

Σύνολο: 6

  • Το Α.Τ.Ε.Ι Θεσ/κης με το υπ΄ αριθμ. ΔΦ 19.2/5063/20-11-2014 έγγραφό του προς την ΑΣΠΕ, την πληροφόρησε πως το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, οι πολύτεκνοι που έκαναν μετεγγραφή, κατά Σχολή και Τμήμα, έχουν ως κατωτέρω:

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας          Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας κ.λπ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας  11            Τμήμα διατροφής                           14

Τμήμα Αισθητικής             1              Τμήμα Τεχν. Γεωπόνων                 21

Τμήμα Ιατρικών Εργαστ.  1               Τμήμα Τεχ. Τροφίμων                   14

Τμήμα Νοσηλευτικής        16            Σύνολο:  49  

Τμήμα Μαιευτικής               2

Τμήμα Προσχ. Αγωγής     5

Σύνολο:  36     

Σχολή  Τεχνολογικών Εφαρμογών    Σχολή  Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών        3    Τμήμα Λογιστ. & Χρηματ/κής  12

Τμήμα Πολ. Μηχανικών           3      Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας            0

Τμήμα Μηχαν. Αυτοματισμού    2    Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  10

Τμήμα Μηχαν. Πληροφορικής   12

Σύνολο:  20                                                   Σύνολο:  22  

                                               

Στα ίδια ποσοστά εκινήθηκαν και οι μετεγγραφές των πολυτέκνων και στις άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015.

ε.         Αλλά και στα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη οι μετεγγραφές των πολυτέκνων εκινήθησαν στα ίδια χαμηλά ποσοστά, σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των φοιτητών που μετεγγράφησαν στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που γνωστοποίησαν στην ΑΣΠΕτο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το υπ’ αριθμ. 1009/6-9-2010 έγγραφό του και το Πανεπιστήμιο Πατρών με το υπ’ αριθμ. 1234/11889/22-7-2010 έγγραφό του και τα οποία στοιχεία παρατίθενται στη συνέχεια:

-Α-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ)

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

                                                        ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2000-2001                                                               77                                                            11

2001-2002                                                               91                                                            16

2002-2003                                                               64                                                            11

2003-2004                                                               78                                                            9

2004-2005                                                               60                                                            7

2005-2006                                                               28                                                            4

2006-2007                                                               41                                                            7

2007-2008                                                               43                                                            4

2008-2009                                                               52                                                            16

2009-2010                                                               45                                                            10

 

-Β-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

                                                     ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2000-2001                                                               419                                                          53                           

2001-2002                                                               488                                                          62

2002-2003                                                               472                                                          68

2003-2004                                                               496                                                          61

Σύνολο:                                            1.875                                       244

Οι παραπάνω μετεγγραφές έγιναν με βάση το νόμο 1966/1991.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

                                                     ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2004-2005                                                               277                                                          64                           

2005-2006                                                               168                                                          67

2006-2007                                                               180                                                          70

2007-2008                                                               240                                                          76

2008-2009                                                               243                                                          97           

2009-2010                                                               179                                                          94

Σύνολο:                                            1.284                                       468


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         3.162                                       712

Οι παραπάνω μετεγγραφές έγιναν με βάση το νόμο 3282/2004.

Τέτοια στοιχεία για άλλες Σχολές, με αριθμό μεταγγραφόμενων πολυτέκνων, πριν το 2010 μπορείτε να δείτε:

http://www.aspe.gr/images/stories/efimerides/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D.pdf

Και

http://www.aspe.gr/images/stories/efimerides/%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D%202.pdf

– Δ – 

Η ψήφιση της παραπάνω διατάξεως, εντάσσεται στην προσπάθεια όχι μόνο να εναρμονισθεί αυτή με την επιταγή του Συντάγματος, που παρέχει ρητή προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες  αλλά και να αποτελέσει ένα δημογραφικό κίνητρο και παρότρυνση στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν πολλά παιδιά με την ελπίδα να ανατραπεί η εφιαλτική κατάσταση της υπογεννητικότητας στην Πατρίδα μας. 

– Ε –

Επιπροσθέτως, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) Ελλάδος, στη βαρυσήμαντη γνωμοδότησή της με τίτλο: « ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (Μάρτιος 2014), στο Κεφάλαιο 4 με θέμα: «Το θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα»,  και στις παρεμβάσεις που προτείνει αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«(στ) Διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, καθώς η κατάργηση της δυνατότητας μετεγγραφής για τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στις πολύτεκνες οικογένειες, πολλές από τις οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες των παιδιών τους, που εισήχθησαν σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και βρίσκονται μακράν του τόπου κατοικίας τους. Θα πρέπει, αφού εισάγονται με τα ίδια κριτήρια στις Σχολές με Πανελλήνιες εξετάσεις, με τους άλλους φοιτητές, να μπορούν να μετεγγράφονται στις Σχολές που είναι πλησιέστερες στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους». 

Για την ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας          Ο Διευθυντής
Βασίλειος Θεοτοκάτος  Εμμανουήλ Χρυσόγελος  Χαράλαμπος Παύλος