Υποχρεωτικά πλέον το Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ θα συνοδεύει το Πιστοποιητικό Οικ Κατάστασης – Ν.4316/2014

Άρθρο 67 παράγραφος 9 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270 τεύχος Α /24-12-2014)
 
9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.

[pdfjs-viewer url=https://polyteknia.gr/wp-content/uploads/2015/01/4316-2014.pdf viewer_width=460px viewer_height=400px fullscreen=true download=true print=true openfile=false]