Ἡ Ἑλλὰς γηράσκει καὶ φθίνει

Εἶναι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἀνησυχητικὰ τὰ ἀποτελέσματα ­ἔρευνας τῆς ΕΛΣΤΑΤ (Ἑλληνικῆς ­Στατιστικῆς ­Ὑπηρεσί­ας) σχετικὰ μὲ τὸν πλη­θυσμὸ τῆς Ἑλλάδος. ­Σύμ­φωνα λοι­πὸν μὲ τὴν ­ΕΛΣΤΑΤ τὸ 2013 ὁ ἑλ­ληνικὸς πληθυσμὸς ­μειώθηκε κατὰ 17.600 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸ 2012 καὶ κατὰ 38.628 ἄτομα συνολικὰ τὴν τριετία 2011-2013. Ἐνῶ οἱ γάμοι αὐξήθηκαν κατὰ 3,11%, ἐντούτοις ὑπάρχει μεγάλη ὑπογεννητικότητα. Ἐξάλλου εἶναι χα­ρακτηριστικὸ ὅτι πέρυσι ὁ δείκτης γεννητικό­τητος ἦταν 8,8, ἐνῶ ὁ δείκτης θνησιμότητος 10,2.

Τὴν ἀνησυχία αὐξάνει ἀκόμη περισσότερο (ὥστε τὸ πρόβλημα νὰ γίνεται ἀπὸ ἀνησυχητικὸ δραματικό) τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῶν γειτονικῶν χωρῶν συν­εχῶς αὐξάνεται. Στὴν Τουρκία π.χ. ὁ δείκτης γεννητικότητος τὸ 2013 ἦταν 16,9 καὶ ὁ δείκτης θνησιμότητος 4,9. Στὴν Ἀλβανία ἦταν 12,3 καὶ 7,1 ἀντιστοίχως. Στὰ Σκόπια 11,2 καὶ 9,3 ἀντιστοίχως. Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς χῶρες μὲ τὸν ὑψηλὸ δείκτη γεννητικότητος καὶ χαμηλὸ δείκτη θνησιμότητος εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἐχθρικῶς διακείμενες πρὸς τὴ χώρα μας μὲ ἐπεκτατικὲς βλέψεις στὰ ἐδάφη μας. Μόνο ἡ Βουλγαρία ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες ­βρίσκεται σὲ δεινὴ θέση ὅπως ἡ Ἑλλάς. Ἡ χώρα αὐτὴ εἶχε τὸ 2013 δείκτη γεννητικότητος 9,2 καὶ θνησιμότητος 14,4.
Ἐνῶ ὅμως συμβαίνουν αὐτά, ἡ δὲ Τουρκία καυχᾶται καὶ ἀπειλεῖ, διότι ὅ­­­πως διακηρύσσει εἶναι ἡ χώρα μὲ τὰ περισσότερα παιδιά, οἱ ἐδῶ ἁρμόδιοι ὄχι μόνο δὲν ἀνησυχοῦν, ἀλλὰ καὶ φορολογοῦν τοὺς πολυτέκνους! Μὲ ποιὸ σκεπτικὸ νομίζετε; Μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι οἱ πολύτεκνοι εἶναι… πλούσιοι! Δὲν μπῆκαν ὅμως ποτὲ στὸν κόπο νὰ ἐξετάσουν ὅτι οἱ πολύτεκνοι εἶναι συνήθως πτωχοὶ καὶ μεσαίας τάξεως, οἱ δὲ πλούσιοι ἀρκοῦνται στὸ ἕνα ἢ στὰ δύο παιδιά.
Οἱ κυβερνῶντες πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους τὸ συντομότερο· ὅπως καὶ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ καὶ οἱ οἰκογενειάρχες τὸ ἴδιο. Διότι «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί», οἱ καιροὶ δὲν μᾶς περιμένουν. Τὰ σύνορά μας, τὰ ἐδάφη μας χρειάζονται φρουρούς. Καὶ ἡ Ἑλλὰς νέο αἷμα γιὰ νὰ μπορέσει νὰ συνεχίσει τὴν ἱστορική της πορεία καὶ τὴν πολιτιστικὴ προσφορά της στὸν κόσμο.

πηγή: www.osotir.org